Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Законодавно-правна комисија

Е-пошта: k-zpk@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Kомисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • усогласеност на законите и други акти со Уставот и со правниот систем,како и нивната правно-техничка обработка;
  • усогласеност на законите со законодавството на Европската унија;
  • барања за давање автентично толкување и изготвување предлози на автентично толкување на законите;
  • утврдување на пречистен текст на законите и други акти ако со закон, односно со друг акт биде овластена;
  • давање исправки на грешки во објавениоттскст на закон или на друг акт, врз основа на изворниот текст на усвоениот закон или друг акт на Собранието и
  • други прашања што се однесуваат на законодавната дејност и изградувањето на правниот систем во Републиката.

                              Претседател: ЦВЕТАНКА ИВАНОВА  
  
   Заменик на претседателот: ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ

                                        Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                           ЗОРАН ТОМИЌ 
                                                           БОРИС КОНДАРКО 
                                                           АБДУЛАДИ ВЕЈСЕЛИ 
                                                           ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                           ЕФТИМ МАНЕВ 
                                                           ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ 
                                                           АДНАН ЈАШАРИ 
                                                           ХИСНИ ШАЌИРИ 
                                                           НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                                           ЗАМИР ДИКА 
                                                           РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА  
  
          Заменици на членовите: КАРОЛИНА РИСТОВА 
                                                          НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ 
                                                          ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
                                                          СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                          НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                          СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.