Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Е-пошта: panketnak@sobranie.mk

Комисијата има претседател, осум члена и нивни заменици

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • начелни прашања, предлози и мислења во врска со остварувањето на одредбите на Уставот, закони и други прописи и акти од значење за остварување и заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • укажување на потребата од донесување на закони и други прописи и акти заради поцелосна заштита на слободите и правата на граѓанинот;
  • следење, разгледување и анализирање на остварувањето на ратифицираните меѓународни акти кои ја регулираат заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • разгледување на дописите на граѓаните и заземање ставови по истите
  • соработува со научни и стручни организации од областа на заштитата на слободите и правата на граѓанинот;
  • соработување со соодветни странски и меѓународни тела од областа на заштнтата на слободите и правата на граѓанинот и други прашања што се однесуваат на заштитата на слободите и правата на граѓанинот.
  • Комисијата не може да врши истражни или други судски функции.

Наодите на Комисијата се основа за поведување постапка за утврдување на одговорност на носителите на јавните функции. 

                           Претседател: СТОЈАН АНДОВ 
  
Заменик на претседателот: МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
 
                                     Членови: РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                                                       КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
                                                       САШО ДОХЧЕВ  
                                                       ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ  
                                                       БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                                       НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                       ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА 
                                                       ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  
 
       заменици на членовите: ИВАН АНАСТАСОВСКИ  
                                                      ЈОРДАН МИХАЈЛОВСКИ  
                                                      ТИТО ПЕТКОВСКИ  
                                                      ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                      СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                      ФАЗЛИ ВЕЛИУ  
                                                      СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                                                      ФАТМИР АСАНИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.