Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

документи

Е-пошта: k-zemjod@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • земјоделското земјиште, пасиштата и други природни богатства и природни сили;
  • арондацијата, комасацијата и мелиорацијата;
  • сточарството, полјоделството, овоштарство и лозарството;
  • ловот и риболовот;
  • животинскиот и растителниот свет;
  • ветеринарно здравство и заштита на растенијата;
  • премерот и катастарот на земјиштето;
  • употребата и користењето на водите и одобрувањето на режимот на водите
  • хидромелиоративните системи и хидрометеоролошките работи и
  • други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

                           Претседател: МАРЈАН ЃОРЧЕВ 
 
Заменик на претседателот: ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
 
                                     Членови: БОРКО АНГЕЛКОВСКИ 
                                                       ДОБРЕ КЕКОВСКИ 
                                                       ДРАГАН ЃОРЃИЕВ  
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ  
                                                       ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                                                       ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ 
                                                       СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ  
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  
  
       Заменици на членовите: КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                                                       ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                                                       ВЛАДО ИЛИЕВСКИ  
                                                       ТОМЕ ТРОМБЕВ 
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                                                       ХИСНИ ШАЌИРИ  
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                       ФАТМИР АСАНИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.