Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за здравство

Е-пошта: k-zdravstvo@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

  • здравствената заштита на населението;
  • здравственото осигурување;
  • заштитата на населението од заразни болести, од штетно влијание на гасовите, јонизирачките зрачења и бучавата, загаденоста на воздухот, водата, земјиштето и животните производи;
  • заштита од болестите на зависност и од СИДА;
  • хигиенско-епидемиолошката состојба;
  • производството, прометот и снабдувањето со лекови, помошните лековити средства и медицинските помагала , медицинска опрема, санитетски уреди и материјали, отрови и опојни дроги;
  • санитарниот и здравствениот надзор
  • други прашања што се однесуваат на здравството.

                           Претседател: ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
 
 
Заменик на претседателот: МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
 
                                     Членови: МИТЕ НИКОЛОВ  
                                                       ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                       КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ 
                                                       НИКОЛА Б. КАМЧЕВ 
                                                       РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                                       САШКО КЕДЕВ 
                                                       НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                       ФАТМИР АСАНИ  
 

       Заменици на членовите: САШО ДОХЧЕВ 
                                                       ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                       МИТЕ НИКОЛОВ 
                                                       РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
                                                       АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                       НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.