Pratenichki sostav
 
Пратенички состав
Комисија за труд и социјална политика 


Е-пошта: k-trud@sobranie.mk


Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- работните односи и за заштитата на работниците на работа;

- правото на штрајк;

- вработување и права во случај на невработеност;;

- заштита на жената на работа и заштита на мајчинството;

- платите и животниот стандард;

- социјалната политика и социјалната сигурност на граѓаните;

- системот, организацијата, развојот и унапредувањето на социјалната заштита и заштитата на децата;

- популационата политика, бракот и семејството;

- системот на пензиското и инвалидското осигурување;

- боречко-инвалидската заштита и заштитата на воените инвалиди и лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на македонскиот народ и неговата државност и

- други прашања што се однесуваат на трудот и социјалната политика.


                        Претседател: ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
 

Заменик на претседателот: РУЖДИ МАТОШИ 
 

  
                               Членови: БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                АЛЕКСАНДАР ФЛОРОВСКИ 
                                                БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                                МАРИЈА КОЈЗЕКЛИСКА 
                                                ГЗИМ ОСТРЕНИ 
                                                ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ  
                                                НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
 

 
     Заменици на членовите: ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ  
                                               НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                               ЗОРАН ТОМИЌ 
                                               БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                               ЦВЕТАНКА ИВАНОВА 
                                               ЕФТИМ МАНЕВ 
                                               РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                               ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                                               АДНАН ЈАШАРИ 
                                               ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                               ЛИЛЈАНА ПОПОВСКА 
 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.