Pratenichki sostav
 
Пратенички состав

Комисија за транспорт, врски и екологија


документи

Е-пошта: k-transpor@sobranie.mk - други прашања што се однесуваат на земјоделството, шумарството и водостопанството.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- патниот, железничкиот, речниот, езерскиот, воздушниот, поштенско-телеграфскиот, телефонскиот и радиособраќајот;

- жичарите и ски-лифтовите;

- системите на телекомуникации и радиодифузниот систем;

- изградбата на инвестиционите објекти во областа на транспортот и телекомуникациите;

- просторното и урбанистичкото планирање;

- уредувањето на градежното земјиште;

- станбеното и комуналното стопанисување;

- заштитата и унапредувањето на животната средина, природата, воздухот, земјата и водите од загадување;

- обезбедување услови за здрава животна средина:

- спречување на штетната бучава;

- заштитата од јонизирачко зрачење и други штетни дејства по животот и здравјето на луѓето и посебните мерки на сигурност при употреба на нуклеарна енергија и

- други прашања што се однесуваат на транспортот,врските, урбанизмот и екологијата. 


                             ПретседателТОМЕ ТРОМБЕВ  

Заменик на претседателотИВАН СТОИЛКОВИЌ 
  
                                     Членови:НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ  
                                                      ДРАГАН ЃОРЃИЕВ  
                                                      ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                      ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                                                      СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                      ДРАГО ШАЈНОСКИ  
                                                      РАФИЗ ХАЛИТИ  
                                                      ЕЈУП РУСТЕМИ  
                                                      СОЊА ЛЕПИТКОВА  
                                                      ЛИЛЈАНА ИВАНОВСКА   
  
      Заменици на членовите: СЛАВЕ АРСОСКИ  
                                                      НИКОЛА АПОСТОЛОВСКИ  
                                                      ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ  
                                                      ЧЕДОМИР КРАЉЕВСКИ  
                                                      ГЗИМ ОСТРЕНИ  
                                                      АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                      ТОМА ГЛИГОРИЈЕВСКИ 
                                                      АНДРЕЈ ЖЕРНОВСКИ 
                                                      АДНАН ЌАХИЛ 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.