Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Е-пошта: k-polsis@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • функционирање на политичкиот систем;
 • менување на границите на Републиката;
 • државните симболи и нивната употреба;
 • судството, адвокатурата и јавното обвинителство;
 • амнестија и помилување;
 • слобода на движењето и слобода на изборот на живеалиштето;
 • матична евиденција и заштита на личните податоци;
 • лични имиња, лични карти и патни исправи;
 • попис на населението;
 • системот на јавното информирање;
 • право на здружување на граѓаните и политичко организирање,
 • избирачко право и начин на избор на пратеници, претседателот на Република Македонија, членовите на советите и градоначалниците;
 • референдум
 • локална самоуправа;
 • народниот правобранител;
 • Македонската православна црква како и Исламската верска заедница во Македонија, Католичката црква, Евангелско-методистичката црква, Еврејската заедница и други верски заедници и религиозни групи;
 • одликувања, признанија и награди;
 • празниците на Република Македонија;
 • организација на државната управа;
 • право на употреба на јазиците и писмата на заедниците;
 • гарантирање на заштитата на етничкиот, културниот, јазичниот н верскиот идентитет на заедниците и
 • други прашања што се однесу ваат на политичкиот систем и односите меѓу заедниците.

                              Претседател: РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
  
   Заменик на претседателот: БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 

                                        Членови: ЈАНАЌЕ ВИТАНОВСКИ 
                                                           БОРЧЕ ПЕТКОВСКИ 
                                                           НЕЖДЕД МУСТАФА 
                                                           КИРЕ ГЕШТАКОВСКИ  
                                                           РАФИЗ ХАЛИТИ 
                                                           ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                           ИЛЈАЗ ХАЛИМИ 
                                                           МИЛКА МИТКОВСКА 
                                                           ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                           СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                           АДНАН ЌАХИЛ  
  
           Заменици на членовите: ИЛИЈА СРБИНОВСКИ 
                                                           КИРО ДОЈЧИНОВСКИ 
                                                           БОРИС КОНДАРКО 
                                                           СЛАВИЦА ГРКОВСКА 
                                                           ТИТО ПЕТКОВСКИ 
                                                           СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                           СИЛВАНА БОНЕВА  
                                                           ЃОРЃИ ТРЕНДАФИЛОВ 
                                                           ТЕУТА АРИФИ 
                                                           СЕМИЈАЛ ХАСАНИ  
                                                           РУЖДИ МАТОШИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.