Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за образование, наука и спорт

документи

Е-пошта: kobranau@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот и организацијата на предучилишното воспитување и образование, основното, средното и високото образование;
 • правото на настава на јазиците на заедниците во областа на воспитувањето и образованието;
 • системот и организацијата на научно-истражувачката дејност;
 • создавање, примена и вреднување на пронајдоците, патентите и други инвентивни активности што произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво;
 • информатиката, научниот и технолошкиот развој и техничката култура;
 • организација, развој и функционирање на информациониот систем во Републиката;
 • образованнето на младите, ученичкиот и студентскиот стандард;
 • поттикнување на интелектуалното, културното и научното творештво на младите;
 • едукација за превентивна заштита на младите од болестите на зависност и од СИДА;
 • развој и унапредување на физичката култура;
 • развојот на врвниот спорт и
 • други прашања што се однесуваат на образованието, науката, младите и спортот.

                           Претседател: СОЊА ЛЕПИТКОВА 
 
  
Заменик на претседателот: БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
 
                                     Членови: НАТАША БИКОВСКА 
                                                       САШО ДОХЧЕВ 
                                                       СЛАВИЦА ГРКОВСКА  
                                                       КОСТА ПРЕШОСКИ  
                                                       САШКО КЕДЕВ  
                                                       ЃОРЃИ ОРОВЧАНЕЦ 
                                                       ЈУСУФ АРИФИ  
                                                       ХУСЕИНИ ХУСЕИНЏЕВАТ 
                                                       РУЖДИ МАТОШИ 
                                                       АДНАН ЌАХИЛ  
  
       Заменици на членовите: СЛАВИЦА СТАНКОВСКА 
                                                       ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                                       КИРО ДОЈЧИНОВСКИ  
                                                       СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ 
                                                       ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
                                                       МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                       СИЛВИЕ САЛИУ 
                                                       АГИМ ЏЕЉИЉИ 
                                                       ЗАМИР ДИКА  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.