Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за култура

Е-пошта: k-kultura@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

- организацијата, развојот и унапредувањето на културата;

- заштита на природното и културното наследство во Република Македонија;

- збогатување на историското и уметничкото творештво;

- афирмирање и заштита на врвни културни вредности;

- афирмација и заштита на авторството и авторското право;

- дејности за заштита и користење на движно и недвижно културно богатство;

- издавачка дејност и библиотекарство;

- споменично одбележување и заштита на спомениците на културата;

- употреба и заштита на македонскиот јазик;

- информирање, културни и други дејности заради изразување на идентитетот и особеностите на заедниците;

- определување годишнини на настани и личности од посебно значење за државно-правниот развој на Републиката, афирмација на историското и културното наследство и негување на општо цивилизациските вредности;

- начинот и формите на одбележување на значајни настани и личности;

- активностите на посебни одбори формирани за одделни одбележувања и

- други прашања што се однесуваат на културата и одбележувањето годишнини на значајни настани и личности.


                        Претседател: КИРО ДОЈЧИНОВСКИ 

   
Заменик на претседателот: НАТАША БИКОВСКА 

 
                               Членови: КОСТА ПРЕШОСКИ 
                                                АЦО СПАСЕВСКИ 
                                                ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА 
                                                МИХАЈЛО ГЕОРГИЕВСКИ 
                                                ЌЕНАН ХАСИПИ 
                                                ФАЗЛИ ВЕЛИУ 
                                                НАЗЛИЕ ДАУТИ 
                                                РОЗА ТОПУЗОВА-КАРЕВСКА 
                                                ЗУДИ ЏЕЛИЛИ  

 
     Заменици на членовите: АНА АНДОВА  
                                               КОСТА ПРЕШОСКИ  
                                               СИЛВАНА БОНЕВА 
                                               БЛАЖЕ СТОЈАНОСКИ 
                                               ТАСИМ СУЛЕЈМАНОСКИ 
                                               ТЕУТА АРИФИ 
                                               НАЗМИ БЕЌИРИ 
                                               НЕЛКО СТОЈАНОСКИ 
                                               РУЖДИ МАТОШИ  
                                               ДРАГАН ЃОРЃИЕВ 
 
  
 

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.