Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за финансирање и буџет

Е-пошта: k-finan@sobranie.mk

Комисијата има претседател, дванаесет члена и нивни заменици

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • системот на финансирање;
 • Буџетот на Републиката;
 • даноците, таксите, придонесите и други јавни давачки на граѓаните и правните лица;
 • царинскиот систем;
 • монетарно-кредитниот, банкарскиот и девизниот систем;
 • платниот промет и ревизијата;
 • заемите и кредитите;
 • јавните набавки;
 • системот на осигурување;
 • сопственоста и други имотно-правни односи;
 • стоковните резерви;
 • игрите на среќа и
 • други прашања што се однесуваат на финансирањето.

                           Претседател: ЖАРКО КАРАЏОСКИ 
 
Заменик на претседателот: СПИРО МАВРОВСКИ 
 
                                     Членови: СЛАВЕ АРСОСКИ  
                                                       АНГЕЛ ДИМИТРОВ  
                                                       ЕМИЛИЈА КОСТАДИНОВА 
                                                       РАФЕТ МУМИНОВИЌ 
                                                       ГАЈУР САРАЧ  
                                                       ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                       ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                       АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
                                                       СЛОБОДАН НАЈДОВСКИ  
                                                       ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                       ЗОРАН КРСТЕВСКИ  
 
       Заменици на членовите: БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                       ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ 
                                                       ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                                                       ВЛАДО ПАУНКОВ  
                                                       ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  
                                                       РИСТО ПЕЈОСКИ 
                                                       СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
                                                       АДНАН ЈАШАРИ 
                                                       АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                       ЗАМИР ДИКА 
                                                       РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.