Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за европски прашања

документ

Е-пошта: kep@sobranie.mk

КОСАК (COSAC)

КОСАП (COSAP)

Комисијата за европски прашања е основана со Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија (Службен весник број 30/2003 година), што ја донесе Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 18 април 2003 година.

Првиот персонален состав на Комисијата за европски прашања е утврден со Одлука на Собранието на Република Македонија од 20.10.2003 година, а својата прва конститутивна седница ја одржа на 24.11.2003 година

Комисијата има претседател, 12 членови и нивни заменици.

Со Одлуката за изменување на Одлуката за основање на постојани работни тела на Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија број 86/2005"), што ја донесе Собранието на Република Македонија на седницата оддржана на 6 октомври 2005 година извршена е измена на надлежностите на Комисијата.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за: 

 • следење на спроведувањето на Националната стратегија за интеграција на Република Македонија во Европската унија и редовно го известува Собранието за нејзиното спроведување; 
 • следење на исполнување на обврските кои произлегуваат од договорите меѓу Република Македонија и Европската унија и остварување на програмите и другите акти на институциите на Европската унија, вклучувајќи ги и програмите за финансиска помош; 
 • следење и поттикнување на процесот на усогласување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и предлага мерки за унапредување на постапките за усогласување, дава мислења и предлози за активностите на другите работни тела на Собранието и го насочува нивното внимание на прашања сврзани со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија; 
 • следење на активностите на Владата и органите на државната управа во врска со приемот на Република Македонија во членство во Европската унија и во врска со нив дава мислења и препораки; 
 • анализирање на последиците од пристапување на Република Македонија во членство во Европската унија и подготвува извештаи во врска со истите; 
 • редовно информирање на Собранието за сите прашања сврзани со европската интеграција, вклучително и преку собирање информации, литература и други документи поврзани со Европската унија; 
 • предлагање и остварување на активности насочени кон информирање на јавноста за процесите на европската интеграција; 
 • соработка со соодветните комисии на другите земји и 
 • разгледување на други прашања во врска со европската интеграција и приемот на Република Македонија во членство во Европската унија.                              Претседател: КАРОЛИНА РИСТОВА 

    
  Заменик на претседателот: ЈУСУФ АРИФИ 
   
                                       Членови: АНА АНДОВА  
                                                          ТОМЕ ТРОМБЕВ  
                                                          ИВАН СТОИЛКОВИЌ  
                                                          НЕЛКО СТОЈАНОСКИ  
                                                          СЛОБОДАН ЧАШУЛЕ  
                                                          ГАНКА САМОИЛОВСКА ЦВЕТАНОВА  
                                                          САШКО КЕДЕВ  
                                                          ЗОРАН КРСТЕВСКИ  
                                                          ЗАМИР ДИКА  
                                                          СЕМИЈАЛ ХАСАНИ  

          Заменици на членовите: ЌЕНАН ХАСИПИ  
                                                          ЦВЕТАНКА ГАШОСКА 
                                                          БЛАГОЈА ГЕШОСКИ 
                                                          РИСТЕ БИСЛИМОВСКИ 
                                                          ЦВЕТЛЕ ЈАНЕСКА 
                                                          ПЕТАР АПОСТОЛОВ 
                                                          ЉУПЧО БАЛКОВСКИ  
                                                          СИЛВАНА БОНЕВА 
                                                          САШО БОГДАНОСКИ 
                                                          ЏЕВДЕТ НАСУФИ 
                                                          РИСТАНА ЛАЛЧЕВСКА 
                                                          СИЛВИЕ САЛИУ 
 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.