Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комисија за економски прашања

документи

Е-пошта: kekon@sobranie.mk

Комисијата има претседател, десет члена и нивни заменици.

Комисијата ги разгледува прашањата што се однесуваат за:

 • производство и трговија;
 • минерални суровини и енергетика;
 • туризам, угостителство и занаетчиство;
 • надворешно-трговско работење;
 • странски вложувања;
 • сопственичка трансформација;
 • мерки против монополска положба и монополско однесување на пазарот;
 • заштита на потрошувачите;
 • јавни претпријатија;
 • концесии;
 • побрз развој на стопански недоволно развиените подрачја;
 • статистика и
 • други прашања што се однесуваат на економскиот систем.

                           Претседател: АБДИЛАЌИМ АДЕМИ 
 
Заменик на претседателот: СЕМИЈАЛ ХАСАНИ 
 
                                     Членови: АДНАН ЈАШАРИ 
                                                        РАФЕТ МУМИНОВИЌ  
                                                        ВЛАДО ИЛИЕВСКИ 
                                                        АНГЕЛ ДИМИТРОВ 
                                                        БЛАГОРОДНА МИНГОВА КРЕПИЕВА 
                                                        ДРАГО ШАЈНОСКИ 
                                                        СПИРО МАВРОВСКИ 
                                                        ВАНЧО СТАМЕНКОВ 
                                                        БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ 
                                                        ЉУБИСАВ ИВАНОВ-ЅИНГО  
  
        Заменици на членовите: ИГОР ИВАНОВСКИ  
                                                        ВАНЧО ЃОРГИЕВ  
                                                        ГАЈУР САРАЧ 
                                                        ЉУПЧО БАЛКОВСКИ 
                                                        ИЛИЈА КИТАНОСКИ 
                                                        АНГЕЛКА ПЕЕВА-ЛАУРЕНЧИЌ 
                                                        ЉУПЧО ЈОРДАНОВСКИ 
                                                        ЃОРГЕ ПАЛОШКОВСКИ  

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.