Pratenichki sostav
 
Пратенички состав


Комитет за односи меѓу заедниците

Комитетот за односи меѓу заедниците е постојано работно тело на Собранието на Република Македонија. Неговата правна поставеност и неговите надлежности произлегуваат од Уставот на Република Македонија поточно амандманот XII .  Според овој амндман, Комитетот го  избира Собранието на Република Македонија, а го сочинуваат 19 члена од кои по седум члена од  редот на пратениците на Собранието, Македонци и Албанци и  по еден член од пратениците  Турци, Власи, Роми, Срби и Бошњаци. Доколку некоја од заедниците нама пратеници тогаш народниот правобранител по консултации со релевантните претставници на тие заедници ќе предложи други членови на Комитетот.

Врз основа на споменатиот уставен амандман во 2002 година донесена е Одлука за формирање на Комитетот за односи меѓу заедниците а во 2007 година донесен е Закон за Комитет за односи со заедниците („Службен весник на Република Македонија“ број 150 од 12.12.2007 год).

Една од основните задачи на Комитетот е да разгледува прашања од односите меѓу заедниците и да дава мислења за нивно решавање.

Собранието е должно да ги разгледува мислењата и предлозите на Комитетот и да одлучува по нив.
Кога се зборува за Комитетот неговите надлежности и обврски (повеќе за ова види во Законот кој што е приложен), мора да се спомене и амандманот X од Уставот на Република Македонија со кој се заменува членот 69 од Уставот на Република Македонија,  со кој се регулира постапката за гласање, односно е воведено популарното наречено  „Бадентерово правило“ за донесување на закони кои директно ги засегаат правата на националните заедници.  Во споменатиот закон многу јасно и таксативно се наведени за кои закони станува збор, а  исто така јасно се определува таканареченото „Бадентерово правило” односно како се врши гласањето по овие закони.

Комитетот за односи со заедниците со досегашното рабтење се покажа и се потврди како работно тело на Собранието на Република Македонија кое има голема улога, но и одговорност во остварувањата на општите и посебните права на националните заедници, односно на припадниците на националните заеднии. Со ова Комитетот има голема улога и придонес во развојот на мултикултурната и мултиетничката димензија на македонското оптество, на вистински соживот на сите граѓани, а со тоа и јакнење на парламентарната демократија во Република Македонија.

 

   закон за комитетот за односи  меѓу заедниците
                           Претседател: ЏЕВАТ АДЕМИ

Заменик на претседателот: КЕНАН ХАСИПИ

    
                                     Членови: ЖИВКО ПЕЈКОВСКИ
                                                       АЛЕКСАНДАР СПАСЕНОВСКИ
                                                       АНЕТА СТЕФАНОВСКА
                                                       КАТЕРИНА ДИМЕСКА
                                                       НИКОЛА ЌУРКЧИЕВ
                                                       МЕНДЕ ДИНЕВСКИ
                                                       ТЕУТА АРИФИ
                                                       РАФИС АЉИТИ
                                                       ЏЕМАИЉ ЈАШАРИ
                                                       АНИТА КИПАРИЗОВСКА КРСТЕСКА
                                                       АМДИ БАЈРАМ
                                                       ИВАН СТОИЛКОВИЌ
                                                       АВДИЈА ПЕПИЌ
                                                       ИМЕР АЛИУ
                                                       БЕСИМ ДОГАНИ
                                                       ИМЕР СЕЛМАНИ

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.