Pratenichki sostav
 
LEGJISLATURA E DEPUTETËVE

KËSHILLI I KANALIT TË KUVENDIT

Dokumente

Këshilli i Kanalit të Kuvendit është themeluar në pajtim me Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 104/2009) i ka këto detyra:

  • e shqyrton dhe miraton realizimin e programit, punën financiare dhe investuese për vitin rrjedhës;
  • e miraton planin programor, financiar dhe investues të Kanalit të Kuvendit për vitin e ardhshëm 
  • dhe siguron emetimin e aktiviteteve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë përmes servisit programor - Kanaali i Kuvendit.

Kryetar:

Renata Deskoska

 Anëtarë:

1. Ilija Dimovski

2. Dragan Danev

3. Sllave Goshev

4. Avdija Pepiç

5. Artan Grubi

6. Ejup Rustemi

7. Meral Uzeir-Ferati

8. Sofija Kunovska 

9. Bllagoja Stojanovski 

10. Hari Lokvenec  

Zëvendësanëtarë:

1. Liljana Zaturoska

2. Aleksandar Nikolloski

3. Bllagorodna Bojaxhieva

4. Jasminka Damçeska

5. Rafis Aliti 

6. Rexhail Ismaili

7. Gazmend Aliji

8. Goran Misovski

9. Pançe Orcev

10. Dufe Kukoski


 

 
Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.