Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за административни работи


Раководител на Сектор за административни работи

Помошник-раководител на Сектор за административни работи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КАНЦЕЛАРИСКО И АРХИВСКО РАБОТЕЊЕ – ПИСАРНИЦА

Раководител на Одделение за канцелариско и архивско работење - Писарница

Иљбер Имери

Советник за канцелариски и архивски работи

Виолета Умленска

Помлад соработник  за канцелариски и архивски работи

Самостоен референт – архивар

Халимје Сулимани

Виолета Ангеловска

Самостоен референт – доставувач на пошта со моторно возило

Референт - доставувач на пошта 

Дејан Давидовски

Курир

Златица Димитриевска

Сабит Мемиши

Славица Змејковска

Наташа Џиковска

Хазир Северџан

Зора Саботкоска

Ленче Зикова

Светлана Јовчева

Лилјана Танасковска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКСПЕДИЦИЈА НА МАТЕРИЈАЛИ И СЕКРЕТАРСКИ РАБОТИ

Раководител на Одделение за експедиција на материјали и секретарски работи

Ирина Мајинска

Помлад соработник-експедитор

Кефсер Сејдија

Лејла Ставилец

Самостоен референт-експедитор

Љубинка Ивановска

Самостоен референт - технички секретар

Соња Богданоска

Цвета Трајановска

Олга Кипровска

Лидија Пановска

Фатима Рахмани

Билјана Нешовска

Маргарита Мадиќ

Ленче Ивановска

Виш референт-експедитор

Снежана Колева

Референт - технички секретар

Јанка Стојаноска

Работник за извршување на помошни работи во експедиција

Весна Киранџиќ

Даниела Атанасова

Кимет Саљихи


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ДИГИТАЛНА АРХИВА НА ЗАКОНОДАВНИОТ ПРОЦЕС И СТАТИСТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

Раководител на Одделение за документација, дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали

Советник за документација

Виш соработник за документација 

Катерина Ѓорѓеска

Виш соработник за дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали

Сања Анастасова

Селиме Бафтири

Помлад соработник за административна поддршка на документација, дигитална архива на законодавниот процес и статистички материјали 

Флорие Дарлишта

Даниела Ивановска

Работник за извршување на помошни работи   

Сузана Ристеска

Виолета Ѓоргиева

Манушаќе Демири      

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.