Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за финансиски прашања

Раководител на Сектор за финансиски прашања

Јасмина Которчевиќ

Помошник-раководител на Сектор за финансиски прашања


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА

Раководител на Одделение за буџетска координација

Советник за буџетска координација

Виш соработник за буџетска координација

Соработник за буџетска координација

Есма Алили

Помлад соработник за буџетска координација

Даниела Ристова-Петковска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА

Раководител на Одделение за буџетска контрола

Лидија Ѓатовска

Советник  за буџетска  контрола 

Елена Тасевска

Виш соработник за буџетска контрола 

Соработник за буџетска контрола

Помлад соработник за буџетска и финансиска контрола 

Адела Муминовиќ

Елена Тодоровска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ

Раководител на Одделение за сметководство и плаќање

Весна Тулова

Советник за сметководство и плаќање

Помлад соработник за сметководство и плаќање

Даниела Андреевска

Самостоен референт-книговодител контер

Паца Игњатовска

Самостоен референт – финансов книговодител

Самостоен референт за плаќање 

Самостоен референт-Пресметувач на плата и надоместоци

Биљана Томевска

Самостоен референт-Книговодител на основни средства,ситен инвентар и материјали

Самостоен референт –Денарски и девизен благајник

Билјана Врдинова

Самостоен референт –Ликвидатор

Самостоен референт-магационер

Виш референт –книговодител на потрошни материјали

Никола Фидановски

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.