Sluzba na Sobranieto
 
Служба на Собранието

Сектор за работни тела на Собранието

Раководител на Сектор за работни тела на Собранието

Маја Ермилова-Левкова

Помошник-раководител на Сектор за работни тела на Собранието

Чедомир Дамјановски


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА И НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА

Раководител на Одделение за поддршка на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Сања Богатиновска

Советник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Даут Исеин

Алије Адеми

Соработник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Зоран Горичев

Помлад соработник на Комисијата за уставни прашања и на Законодавно-правната комисија

Илче Мушаревски

Помлад референт за поддршка за подготовка и реализација на седниците на Комисијата за уставни прашања и Законодавно-правната комисија 

Мујесер Беќири

Флорин Невзади


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ И ОДНОСИТЕ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ, ДЕЛОВНИЧКИТЕ И МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНИТЕ ПРАШАЊА, ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА, ЗАШТИТАТА НА СЛОБОДИТЕ И ПРАВАТА НА ГРАЃАНИНОТ, ЗА ЕДНАКВИТЕ МОЖНОСТИ НА ЖЕНИТЕ И МАЖИТЕ И  НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата,заштитата на слободите и правата на граѓанинот, за еднаквите можности на жените и мажите и на локалната самоуправа

Моника Стојаноска-Здравковска

Советник на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците

Габриела Збиљиќ

Советник на Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Советник на Комисијата за прашања на изборите и именувањата

Советник на Постојаната анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Советник на Комисијата за  еднакви можности на жените и мажите

Симона Сарделиќ

Советник на Комисијата за локална самоуправа

Соработник за административна поддршка нана матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот и локалната самоуправа

Марија Чатмова

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на политичкиот систем и односите меѓу заедниците, деловничките и мандатно-имунитетните прашања, изборите и именувањата, заштитата на слободите и правата на граѓанинот, за еднаквите можности на жените и мажите и на локалната самоуправа

Марија Златанова-Коцева


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА, НАДЗОРОТ НАД РАБОТАТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА НАЦИОНАЛНА БЕЗБЕДНОСТ И НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ И ЗА НАДЗОРОТ НАД СПРОВЕДУВАЊЕТО НА МЕРКИТЕ  ЗА СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на одбраната и безбедноста, надзорот над  работата на Агенцијата  за национална безбедност и  на Агенцијата за разузнавање и за надзорот над  спроведувањето на мерките за следење на комуникациите

Слободан Кузмановски

Советник на Комисијата за одбрана и безбедност

Петар Митковски

Советник на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и на Агенцијата за разузнавање

Советник на Комисијата за надзор над спроведувањето на мерките за следење на комуникациите 

Анита Младеноска-Ристовска

Соработник за подготовка на седниците на матичните работни тела од областа на  одбраната и безбедноста, надзорот над работата на Агенцијата за национална безбедност и  на Агенцијата за разузнавање и за надзорот над  проведувањето на мерките за следење на комуникациите

Елена Дановска-Златевска

Помлад соработник на Комисијата за одбрана и безбедност 

Татјана Здравеска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА КОМИСИЈАТА ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА И НА КОМИСИЈАТА ЗА НАДВОРЕШНА ПОЛИТИКА

Раководител на Одделение за поддршка на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика

Лилјана Петреска

Советник на Комисијата за европски прашања

Советник на Комисијата за надворешна политика

Марија Вељовска-Кондовска

Соработник за подготовка на седниците на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика  

Емануела Стојкоска

Ристо Илиевски

Марина Димовска 

Помлад соработник за административна поддршка на Комисијата за европски прашања и на Комисијата за надворешна политика

Соња Китаноска


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИРАЊЕТО И БУЏЕТОТ И ЗА ЕКОНОМСКИТЕ ПРАШАЊА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и за економските прашања

Советник на Комисијата за финансирање и буџет

Оливера Тренговска

Мерал Османи

Советник на Комисијата за економски прашања

Драган Пулевски

Соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

Арлинда Зеќири

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на финансирањето и буџетот и економските прашања

Искра Трајчевска Крстев


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ  РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО И ВОДОСТОПАНСТВОТО ЗА ТРАНСПОРТОТ, ВРСКИТЕ И ЕКОЛОГИЈАТА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството, за транспортот, врските и екологијата

Данчо Јаневски

Советник на Комисијата за земјоделство, шумарство и водостопанство

Марија Трајчевска

Советник на Комисијата за транспорт,врски и екологија

Соработник за административна поддршка на матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството за транспортот, врските и екологијата 

Помлад соработник за матичните работни тела од областа на земјоделството, шумарството и водостопанството за транспортот, врските и екологијата

Кирил Симев


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА МАТИЧНИТЕ РАБОТНИ ТЕЛА ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА,СПОРТОТ, ЗДРАВСТВОТО, КУЛТУРАТА, ТРУДОТ И СОЦИЈАЛНАТА ПОЛИТИКА

Раководител на Одделение за поддршка на матичните работни тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика 

Василка Илиевска

Советник на Комисијата за образование, наука и спорт

Ленче Глигоровска

Советник на Комисијата за здравство

Советник на Комисијата за култура

Елена Давчева

Советник на Комисијата за труд и социјална политика

Соработник за административна поддршка на матичните работните тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика

Ана Климовска

Помлад соработник за административна поддршка на матичните работните тела од областа на образованието, науката, спортот, здравството, културата, трудот и социјалната политика

Моника Филиповска

Јасминка Величковска

Изден Салаи Арслани


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

Раководител на Одделение за поддршка на работата на Комитетот за односи меѓу заедниците

Јасминка Перчинкова

Советник на Комитетот за односи меѓу заедниците

Виш соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Филип Филиповски

Соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

Мерван Јакупи

Помлад соработник за следење и реализација на седниците на Комитетот за односи меѓу заедниците

 
Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.