Aktivitete të Institutit Parlamentar

E hënë, 30 prill 2018

PUNËSIMI NË INSTITUTIN PARLAMENTAR TË KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Instituti Parlamentar si njësi e veçantë organizative të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë plotëson kapacitetet e tij duke punësuar personel të kualifikuar në shtatë pozita të lira. 

Në Sektorin për Analiza të Përgjithshme, Hulumtime dhe Integrime Evropiane, si dhe në Departamentin për Arsim dhe Komunikim, Bibliotekën Kërkimore dhe Arkivin Legjislativ, janë në dispozicion katër pozita udhëheqëse dhe tre këshillimore për profesionistët me përvojë në fushën e menaxhimit politik, ekonomik dhe organizativ, më poshtë:

1. Udhëheqës i Sektorit për analiza të përgjithshme, hulumtim dhe euro-integrime

2. Udhëheqës i Sektorit për edukim dhe komunikim, bibliotekës hulumtuese dhe arkivit ligjvënës

3. Udhëheqës i Njësisë për analiza të përgjithshme dhe hulumtimeve në Sektorin për analiza të përgjithshme, hulumtim dhe euro-integrime

4. Udhëheqës i Njësisë për edukim dhe komunikim

5. Këshilltarë-hulumtues dhe analist i sistemeve ekonomike bashkëkohore

6. Këshilltarë-hulumtues dhe analist i së drejtës komparative dhe sistemeve të drejtësisë

7. Këshilltarë-hulumtues dhe analist i ekonomisë së tregut

LINK PËR APLIKIM

Përveç përmbushjes së kushteve të përgjithshme për aplikim të përcaktuar në nenin 13 paragrafi (2) të Ligjit për nëpunës shtetëror, kandidatët duhet të kenë kualifikimet profesionale të përshtatshme për secilën pozitë pune të parashikuar në rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është njëzet (20) ditë, që llogaritet nga dita pas shpalljes së shpalljes (duke përjashtuar datën e publikimit). Kushtet e deklaruara në shpallje, kandidatët duhet të përmbushin në kohën e nënshkrimit.

Procesi i rekrutimit të stafit në Institutin Parlamentar si dhe përzgjedhja e kandidatëve mbështetet dhe do të mbikëqyret nga Instituti Kombëtar Demokratik (NDI) në Maqedoni dhe Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Më shumë rreth procedurës së rekrutimit në dokumentin më poshtë:

SHKARKONI DOKUMENTIN

 
a

Na ndiqni në:

Ueb faqja e Kuvendi përdor biskotat (cookies).

Biskotat (cookies) përdoren për të përmirësuar përvojën Tuaj të përdoruesit.