Најави


Среда, 26 февруари 2014 година, 12.00 часот, Сала 1

ОСУМДЕСЕТ И ПЕТТА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(започната на 19.2.2014 год.) (петто продолжение)

Дневен ред:

...

93. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за акцизите, по скратена постапка;

94. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за субвенционирање на станбен кредит, по скратена постапка;

95. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност, по скратена постапка;

96. Предлог-закон за изменување на Законот за финансиска инспекција во јавниот сектор, по скратена постапка;

97. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, по скратена постапка;

98. Предлог-закон за дополнување на Законот за ревизија, по скратена постапка;

...

100. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Централен регистар, по скратена постапка;

101. Предлог-закон за изменување на Законот за спречување на перење пари и други приноси од казниво дело и финансирање на тероризам, по скратена постапка;

102. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за супервизија на осигурување, по скратена постапка;

103. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Фондот за осигурување на депозити, по скратена постапка;

104. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за финансиската полиција, по скратена постапка;

105. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА), по скратена постапка;

106. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Народната банка на Република Македонија, по скратена постапка;

107. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, по скратена постапка;

108. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за девизната инспекција, по скратена постапка;

109. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви, по скратена постапка;

110. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа, по скратена постапка;

111. Предлог-закон за Управата за јавни приходи, по скратена постапка;

112. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки, по скратена постапка;

...

121. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита, по скратена постапка;

122. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување, по скратена постапка;

123. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција, по скратена постапка;

124. Предлог-закон за дополнување на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност, по скратена постапка;

125. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските помагала, по скратена постапка;

126. Предлог-закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, по скратена постапка;

127. Предлог-закон за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација, по скратена постапка;

128. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за вработување и осигурување во случај  на невработеност, по скратена постапка;

129. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за социјалната заштита, по скратена постапка;

130. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за инспекцијата на трудот, по скратена постапка;

131. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, по скратена постапка;

132. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на децата, по скратена постапка;

...

135. Предлог-закон за изменување на Законот за филмската дејност, по скратена постапка;

136. Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за културата, по скратена постапка;

137. Предлог-закон за дополнување на Законот за заштита на културното наследство, по скратена постапка;

138. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување за 2014 година;

139. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за висината на месечниот надомест за 2014 година што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување го наплатува од пензиските друштва;                                                                                                   

140. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на висината на надоместоците што Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување ги наплатува од пензиските друштва;

141. Предлог-одлука за давање согласност на Предлогот на Годишната програма за работа и развој на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2014 година;

142. Предлог-одлука за давање согласност на Предлогот на Годишниот финансиски план на Агенцијата за цивилно воздухопловство за 2014 година;

143. Предлог-одлука за користење на средствата од концесискиот надоместок за користење на аеродромите во Република Македонија  за 2013 година;

144. Финансиски план на Агенцијата за супервизија на осигурување за 2014 година;

145. Предлог-одлука за одобрување на Годишната програма за работа на Агенцијата за пошти за 2014 година;   

146. Годишен финансиски план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за 2014 година;                                                                                                       

147. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за соседните земји и Европа на странски јазици за 2014 година;

148. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радио програмите наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2014 година;   

149. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радио дифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на радио програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2014 година;

150. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на Првиот телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2014 година;

151. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности на Вториот телевизиски програмски сервис преку сателит наменет за иселениците и граѓаните на  Република Македонија кои живеат во  Европа и на другите континенти на македонски јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници за 2014 година;

152. Предлог-одлука за одобрување на Финансискиот план на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска радио-телевизија за редовни и инвестициони активности за Собранискиот канал за 2014 година;

153. Предлог автентично толкување на член 64 ставови 1 и 2 од Законот за денационализација.

 

Веб-страницата на Собранието користи колачиња (cookies).

Колачињата се користат за подобрување на Вашето корисничко искуство.